جستجوی برنامه ریزی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
سالنامه برنامه‌ریزی اهداف
سالنامه برنامه‌ریزی اهداف

تمام کاغذها را دور بریزید، این دفتر برای تمام بخش‌های زندگی‌تان کافی است...

B) تفاوت دوره MPS با سایر دوره‌های آموزشی
B) تفاوت دوره MPS با سایر دوره‌های آموزشی

یک نفر از محمدعلی‌ کلی پرسید: شما الان قهرمان جهان هستید، پس چرا هنوز هم مربی دارید؟ او لبخندی زد و گفت: انسان هرگز نباید خود را از داشتن مربی بی‌نیاز احساس کند، حتی اگر قهرمان جهان باشد.