♦️ این بسته شامل:

⚡️کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها

⚡️سی‌دی مراقبه خودهیپنوتیزم اهداف

⚡️پک سخنرانی 48 قسمته "دوره فشرده آموزشی مدیریت ذهن"

⚡️کتاب بازاریابی لاک‌پشتی فروش خرگوشی

⚡️ رومیزی قدرت کلمات

⚡️سالنامه برنامه‌ریزی اهداف

⚡️پک سخنرانی 8 دی‌وی‌دی "فروش در دوران رکود"

⚡️فیلم راز

⚡️یک جلد مجله راه موفقیت

بسته موفقیت مالی اقتصادی (افزایش درآمد)

♦️ این بسته شامل:

⚡️کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها

⚡️سی‌دی مراقبه خودهیپنوتیزم اهداف

⚡️پک سخنرانی 48 قسمته "دوره فشرده آموزشی مدیریت ذهن"

⚡️کتاب بازاریابی لاک‌پشتی فروش خرگوشی

⚡️ رومیزی قدرت کلمات

⚡️سالنامه برنامه‌ریزی اهداف

⚡️پک سخنرانی 8 دی‌وی‌دی "فروش در دوران رکود"

⚡️فیلم راز

⚡️یک جلد مجله راه موفقیت

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال