ايـن مجموعـه کاربـردی و مـؤثر با سخنرانی دکتر احمدی‌منش در 48 قسمت 30 دقيقه‌ای توليد گرديده و به شما می‌آموزد که در عين نداشتن هرگونه امکانات و شرايط، چگونه با قدرت ذهن‌تان به انواع موفقيت‌های چشم‌گير برسيد.

"پس از ديدن اين مجموعه، آرزو می‌کنيد که کاش سال‌ها پيش آن را ديده بوديد."

دوره فشرده آموزشی "معجزه ذهن"

ايـن مجموعـه کاربـردی و مـؤثر با سخنرانی دکتر احمدی‌منش در 48 قسمت 30 دقيقه‌ای توليد گرديده و به شما می‌آموزد که در عين نداشتن هرگونه امکانات و شرايط، چگونه با قدرت ذهن‌تان به انواع موفقيت‌های چشم‌گير برسيد.

"پس از ديدن اين مجموعه، آرزو می‌کنيد که کاش سال‌ها پيش آن را ديده بوديد."

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال