کودکان امروز و جوانان آینده برای موفقیت آتی خویش نیاز به پشتوانه و سرمایه دارند و چه سرمایه‌ای ارزشمندتر از اعتمادبه‌نفس؟! این کتاب برای ایجاد اعتمادبه‌نفس در کودکان، گامی کوچک اما مهم است. "بزرگان زاده نمی‌شوند، بلکه ساخته می‌شوند."

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال