اين کتاب گلچينی از مؤثرترين و بهترين عبارت‌های تأکيدی بوده که باعث افزايش روحيه و انرژی و همچنين ايجاد باورهای مثبت ذهنی برای خلق آرزوهای شما می‌گردد. "توسط جملات اين کتاب، روزانه ذهن خود را تغذيه کنيد، در اين صورت قدرت آن را خواهيد ديد."

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال