حتمـاً بسياری از افراد را ديده‌ايد کـه از زنـدگـی معمولی، به‌طـور خودساخته به درجات بالا رسيده‌اند. در این فیلم قانون جذب برای خلق آرزوها بیان شده است.

نظرات و سوالات

ارسال نظر و سوال